Back

The Lord Buddha (1)   Mayakasyapa (2)   Bodhidharma (3)   HUI Neng (4)
ZHAO Zhou (5)    LIN-chi (6)   XU Yun (7)   JING Hui (8)

lineage